Toimitusehdot

Toimitusehdot

Soveltaminen ja määritelmät

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mediamapsin toimittamiin tuotteisiin, ellei kirjallisesti toisin sovita.

Peruserän määritelmä

Tuotteiden peruseräksi lasketaan ensimmäinen toimitus. Sen ulkopuolelle jäävät ovat lisätilauksia ja ne hinnoitellaan porrastuksen mukaisesti. Peruserä tuotetaan yhdellä kertaa.

Painotuotteiden tiedot

Hinnat edellyttävät, että graafinen aineisto toimitetaan ohjeistuksemme mukaisessa muodossa. Korjauksista ja selvittelyistä veloitamme 85,00 €/alkava tunti.

Kirjasimet

Pyydämme kirjaamaan typografiset ohjeet/tiedot sähköiseen aineistoon. Jos asiakas haluaa, että tuotteissa käytetään ns. yhtiöfontteja, on asiakas velvollinen hankkimaan halutun fontin käyttöoikeuden ja toimittamaan fontin Mediamapsille. Mediamaps hankkii asiakkaan haluaman fontin käyttöoikeuden erikseen sovittaessa, jolloin asiakas on velvollinen maksamaan fontin käyttöoikeuden hankkimiskustannukset täysimääräisesti.

Logo-originaalit

Originaaleiksi käyvät viralliset paino-originaalit. Sähköisessä muodossa toimitettujen logojen tulee olla JPG, EPS, tai TIFF- muodossa ja korkearesoluutioisina (suosituksemme on 300dpi).

Värit

Kaikki värimääritteet tulee ilmoittaa aina CMYK-väreissä, haluttaessa mainitaan tarkat CMYK-arvot.

Tuotteen tekijänoikeudet ja julkaisuluvan vaativa käyttö

Tekijänoikeus, omistusoikeus ja muut immateriaalioikeudet Mediamapsin luomaan tai suunnittelemaan tuotteen graafiseen ulkoasuun liittyviin ehdotuksiin, piirustuksiin, luonnoksiin, oikovedoksiin tai muihin esivalmisteluihin kuuluvat yksinomaisesti Mediamapsille. Asiakas ei saa käyttää näitä ilman Mediamapsin kirjallista lupaa. Mediamaps ei ole velvollinen luovuttamaan tuotetta eikä sen osittaistakaan käyttöoikeutta asiakkaalle.

Mediamapsin karttojen ja kartta-aineistojen sekä Mediamapsin tekemien mainosten käyttäminen vaatii aina julkaisuluvan. Julkaisulupa on useimmiten maksullinen. Hintaan vaikuttavat mm. kartan mittakaava, graafisen työn osuus, julkaistavan kartan tai mainoksen käyttötarkoitus ja painosmäärä. Vähimmäiskorvaus on 150 euroa. Käytettäessä Mediamapsin tekemää karttaa tai kartta-aineistoa on sen yhteydessä oltava aina copyright-merkintä: © Mediamaps ja vuosiluku.

Valmis aineisto

Asiakkaan oma valmis aineisto tulee toimittaa avoimena taitto- tai grafiikkatiedostona. Tuetut tiedostomuodot ovat Adobe Illustrator ja Adobe InDesign.

Oikovedos

Ennen tuotannon aloittamista asiakkaalle toimitetaan hyväksyttäväksi PDF-oikovedos. Oikovedos on ulkoasuun liittyvä vedos. PDF-oikovedoksen värit toistuvat eri tavoin riippuen monitorista, jolla tiedostoa katsotaan. Lopullisessa tuotteessa värit on kuitenkin täsmätty niin lähelle annettuja arvoja kuin on teknisesti mahdollista. Jos asiakas haluaa fyysisen vedoksen, sovitaan siitä tapauskohtaisesti.

Korjaukset oikovedokseen

Korjaukset oikovedokseen on pyydettävä sähköpostilla kahden (2) vuorokauden sisällä oikovedoksen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Puhelimitse ilmoitetuista korjauksista vastaa tilaaja. Korjauksista ja lisävedoksista ei tule lisäkustannusta. Mikäli korjauspyyntöjä ei sovittuun ajankohtaan mennessä ole tullut, katsotaan oikovedos hyväksytyksi. Mediamaps ei vastaa virheistä lopullisessa tuotteessa, jos se on yhdenmukainen hyväksytyn oikovedoksen kanssa.

Työn aloittaminen

Työ aloitetaan kun tarvittava aineisto ja oikovedoshyväksyntä ovat saapuneet Mediamapsiin. Asiakkaan velvollisuus on toimittaa tilauksen valmistamiseen tarvittava aineisto kokonaisuudessaan ja asiasisällöltään lopullisessa muodossaan Mediamapsille viiden (5) vuorokauden sisällä tarjouksen hyväksymisestä tai erikseen sovittuun aineistopäivään mennessä. Jos materiaalin asiasisältöön halutaan asiakkaan taholta tämän jälkeen merkittäviä, muita kuin oikovedoksen tarkistamiseen liittyviä muutoksia, tai materiaalin toimittaminen Mediamapsille viivästyy, Mediamapsilla on oikeus laskuttaa jo tehdyt työt tuntiveloitushinnoin.

Asiakkaan toimittamat kuvat

Kun tuotteessa käytetään asiakkaan toimittamia digikuvia, ei Mediamaps vastaa kuvien mahdollisesta laadullisesta epätasaisuudesta tai kuvan yleisestä huonosta laadusta. Mediamaps ei arkistoi asiakkaan toimittamia kuva-originaaleja.

Digitaalinen aineisto

Säilytämme aktiivikäytössä olevaa aineistoa. Jos tilauksia ei kuitenkaan ole esiintynyt yhteen (1) vuoteen, siirretään aineisto pois aktiivikäytöstä. Mediamaps ei vastaa aineiston mahdollisesta vaurioitumisesta.

Tilaaminen

Tilauksia vastaanotamme puhelimitse: 0400 244 980
Sähköpostitse: info@mediamaps.fi ja karttatilaukset@mediamaps.fi
Tilauksista tulee käydä selkeästi ilmi seuraavat seikat:
– valtuutetun tilaajan tiedot
– tuotteen tiedot – värit
– yrityksen täydellinen nimi
– Y-tunnus
– toimitus- ja laskutusosoite sekä mahdollinen viite.

Tilauksesta lähetetään aina kirjallinen tilausvahvistus, josta käy ilmi myyjän tiedot, tilaajan tiedot ja laskutusosoite, tilattu tuote sekä verollinen ja veroton hinta. Mikäli tilauksessa on huomautettavaa, tulee tilaajan ottaa yhteyttä myyjään välittömästi. Huomautusaika on seitsemän (7) vuorokautta, joka lasketaan tilausvahvistuksen päivämäärästä.

Toimitusaika

Toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Toimitusaika on n. neljä (4) viikkoa, ellei toisin sovita. Toimitusaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut aineiston kokonaisuudessaan Mediamapsin hyväksymässä muodossa. Toimitusaika tarkistetaan työtilanteen mukaan.

Toimitusehto

Tuotteiden toimitusehto on vapaasti kuljettajalla (CPT Vantaa, Finnterms 2001). Vaaranvastuu tuotteista siirtyy ostajalle toimitusehdon CPT mukaan. Tilaaja on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteet maksuehdon mukaisesti. Viivästyneen, kadonneen (tms.) toimituksen paikallistaminen ja korvauksesta sopiminen on tilaajan ja rahdinkuljettajan välinen asia. Käytämme oletusarvoisesti PostNord Oy:tä. Jos ostaja haluaa toimituksen jotain toista logistiikkayritystä käyttäen, vakuutettuna, kirjattuna tai jollain muulla tavalla tai esim. autolähetillä, on siitä ilmoitettava tilausta jätettäessä.

Muut kustannukset

Vakuutukset ja muut lisäkulut, esim. lähettikulut tai logistiikkayrityksen vaihto veloitetaan toteutuneen mukaan, ellei erikseen ole sovittu, että kustannukset sisältyvät tuotteen hintaan.

Hinnat ja maksuehdot

Sopimuksessa mainittuihin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli arvonlisäveron tai muiden viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

Ellei tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Mediamapsin tilaushetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisia hintoja.

Mediamaps voi muuttaa tuotteiden hintoja koska tahansa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Hintojen muutosten yhteydessä asiakkaan ennen hintojenmuutosten voimaantuloa tekemät tilaukset laskutetaan tilaushetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Mediamaps laskuttaa tuotteet painotyön tapahduttua ja palvelut niiden suorittamisen jälkeen. Maksuehto on 7 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on kahdeksan (8) prosenttia vuodessa. Maksumuistutusmaksu on 8,00 euroa/muistutus.

Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjoukseen merkitystä päivämäärästä tai tapauskohtaisesti. Kaikki muutokset ja lisäykset tarjoukseen/sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Toimituksen viivästyminen, Sopimusrikkomus ja Sopimuksen purkaminen
Mikäli sopijapuoli havaitsee, että viivästys tulee tapahtumaan tai että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästymisestä sekä sen vaikutuksista toimitusaikatauluun.

Jos on käynyt selväksi, että sopimuksen/tilauksen täyttäminen tulee viivästymään ylivoimaisen esteen vuoksi yli neljä (4) kuukautta, sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus siltä osin kuin on kohtuullista ilmoittamalla tästä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon purkamisen seuraukset ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt kirjallisesta huomautuksesta huolimatta yli neljätoista (14) päivää erääntymispäivästä, toimittajalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa toimittajalle.

Jos toimitus on toisesta sopijapuolesta johtuvasta syystä viivästynyt eikä tapahdu sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen lisäajankaan kuluessa, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joiden toimitus on viivästynyt, edellyttäen, että viivästyksellä on hänelle olennainen merkitys ja viivästynyt sopijapuoli käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Jos sopijapuolet ovat kuitenkin sopineet viivästyksen johdosta maksettavasta viivästyssakosta, sopijapuolella on vastaava purkuoikeus sen jälkeen, kun sopijapuolella on toisen sopijapuolen viivästyksen johdosta oikeus täyteen viivästyssakkoon eikä toimitus tapahdu sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen lisäajankaan kuluessa.

Sopimuksen muuttaminen

Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Toimitus / Tuotteiden vastaanottotarkastus

Asiakkaan tulee tehdä Tuotteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Mediamaps on toimittanut tuotteen asiakkaalle. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava Mediamapsille kirjallisesti toimituksessa havaitsemistaan vioista, virheistä tai puutteista. Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota painotuotteiden ulkoasussa olevaan virheeseen, ellei asiakas ole reklamoinut Mediamapsille kirjallisesti tässä kohdassa mainitun hyväksymisajan puitteissa.