Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käyttö

Mediamaps käsittelee henkilötietoja GDPR:n mukaisesti vastuullisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsitellään Mediamapsin palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan sekä julkisista rekistereistä.

Henkilötietolain (523/19999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kalenterit Oy / Mediamaps
Mekaanikonkatu 3 B
00880 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hannu Wahlbom / Mediamaps, Mekaanikonkatu 3 B, 00880 HELSINKI, puh. 0400 400 974

3. Rekisterin nimi

Mediamaps asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin, suoramarkkinointiin sekä lakiin perustuviin viranomaisten informointivelvollisuuksien hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

• Perustiedot, kuten
• Yrityksen nimi
• Osasto
• Yhteyshenkilön nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Toimiala
• Y-tunnus
• Verkkolaskuosoite
• Tilauksen tiedot
• Toimitusosoite
• Tilauksen status
• Kontaktiryhmä
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
• asiakasnumero
• asiakassuhteen alkamispäivä
• tiedot yhteydenpidosta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan Mediamapsille antamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan lakiin perustuen viranomaisilta, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, maistraatilta ja asiamiehiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mediamaps ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan määrätyillä Mediamapsin työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitovelvoitteen mukaisesti ja nojalla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot on tallennettu salasanalla suojatulle, ulkoiselle kovalevylle, jota säilytetään lukituss tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin tallennetut tiedot voi tarkistaa esittämällä pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse hannu.wahlbom@mediamaps.fi tai tarkistamalla tietonsa uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Virheelliset tiedot voi vaatia korjattavaksi ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön sähköpostitse hannu.wahlbom@mediamaps.fi tai korjaamalla virheelliset tiedot uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

12. muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista esittämällä pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse
hannu.wahlbom@mediamaps.fi tai uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.